TRHK生態奇觀


無良商人107將大量動物肢體走私入108,令呢間唱片舖變形金剛專賣店成為皆旺動物城。
以下係只會出沒於皆旺之各式新品種生物。只此一家,皆因太柒。
特附各物種珍貴生活片段,提醒各位避之則吉。
異獸甲:由四川臥龍蕩失路黎左皆旺的熊貓熊柒
異獸乙:人身渣古頭,官方學名:人渣
以下為基因突變而成之人渣終極型態:狗渣
異獸丙:熊彗星
全球獨家紀錄片段:《熊彗星進化篇》「以上禽獸,保證Discovery Channel都冇得睇!」
「仲唔飛身黎皆旺動物城撲飛入場?」