Drummers Collective


繼上次"28 Days Later"之後,同事B又獻新猶。

「見你今日唔做野悶悶地,燒隻正野比你!」


「喂!得隻碟,差個封面喎!」
「黎緊黎緊!」


不愧為大美術家,立即拎支筆撩幾撩,搞掂!

「嘩真係!幾鬼靚呀!一模一樣!
即係我自己畫完,都分唔到邊個先至係原版呀!
影印機都冇咁似呀真係!」