28 Days Later


今日係零五三三星期四,對CD同音樂過敏的我一番到office,立即留意到心愛的同事B檯面有隻碟:


「"28 Days Later" OST!正!」
「咁鍾意,燒隻俾你又點話!」

坐言起行,同事B立即燒左一隻,身為大美術家之佢仲即席揮毫送多個封面俾我:


「係咪同原版冇咩分別呢!我畫功真係一流!」

我唔識得應佢,因為半條命笑死左,半條命俾個大頭怪嬰嚇死左,
個封面就係比我臨死撻低時抹花左。